درخواست apple id

مشتری گرامی:

درصورتیکه تمایل دارید (apple id) اختصاصی خودتان را داشته باشید، از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمائید.

همچنین لازم است قبل از ارسال فرم مبلغ ۲۵ هزار تومان به شماره کارت داده شده واریز نموده و شمارۀ پیگیری و ۴ رقم آخر کارت بانکی تان را در فرم زیر درج نمائید.

در صورت نداشتن ایمیل، مبلغ ۵ هزار تومان برای ساختن ایمیل به مبلغ فوق اضافه نمائید.


مشخصات درخواست کننده

 

تأیید هویت انسانی