به دنبـال درخـواســتهای مکـرربخشــی از کارمنــدان محــترم ادارات دولتـی مبنــی بر خــرید با چک کارمندی از قسطی کالا، شرایط فروش با چک کارمنـدی بدینوسیله به اطـلاع خــریداران محترم می رسد.