توجه

قسطی کالا، تولید کنندگان، فروشندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مصرفی، همچنین عرضه کنندگان خدماتی را که ذیلاً آورده شده را به همکاری دعوت می نماید. مشروط به اینکه محل فعالیتشان شهرستان تهران باشد.

توجه